ALGEMENE VOORWAARDEN EVISA WEBDESIGN

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Evisa Webdesign diensten van welke aard of onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert. 

1.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. 

1.4 Indien opdrachtgever bij de opdracht bepaalde voorbehouden maakt of wijzigingen aanbrengt, die geheel of gedeeltelijk onverenigbaar zijn met deze voorwaarden zijn deze niet van toepassing, tenzij Evisa Webdesign schriftelijk heeft verklaard daarmee in te stemmen. 

2. Prijzen 

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege; tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen. 

2.2 Alle door Evisa Webdesign begrotingen en prijsopgaven hebben slechts een indicatief karakter tenzij Evisa Webdesign schriftelijk anders kenbaar maakt. Een door opdrachtgever kenbaar gemaakt budget geldt nimmer als een tussen partijen schriftelijk overeengekomen vaste prijs voor de door Evisa Webdesign te verrichten prestaties. 

3. Wijzigingen en aanvullingen in de overeenkomst 

3.1 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

3.2 Indien Evisa Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of ander prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Evisa Webdesign. Evisa Webdesign is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

 3.3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Evisa Webdesign kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meewerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. 

4. De uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Evisa Webdesign zal zich inspannen om de diensten naar beste inzicht en vermogen en op een professionele en zorgvuldige wijze uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Evisa Webdesign worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Evisa Webdesign mogelijk te maken zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

4.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS) 

5.1 Evisa Webdesign maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: 
 WordPress 
 Woocommerce 

5.2 Evisa Webdesign is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. 

5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Evisa Webdesign. 

5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina's aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS). 

6. Aanvraag domeinnamen en webhosting 

6.1 Registratie van de domeinnaam en aanvraag webhosting vindt plaats op naam van de opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein, domeinnaam en webhosting. 

7. Reclames 

7.1 Reclames die betrekking hebben op door Evisa Webdesign in het kader van hun dienstverlening uitgevoerde werkzaamheden, dienen – op straffe van verval van rechten – te worden ingediend binnen 30 dagen waarop de tekortkoming redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt. In ieder geval vervalt het recht om Evisa Webdesign aan te spreken 3 maanden na beëindiging van de werkzaamheden die tot de aanspraak aanleiding geven. 

8. Inschakelen van derden 

8.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Evisa Webdesign, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. 

8.2 Indien Evisa Webdesign op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Evisa Webdesign namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

8.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Evisa Webdesign volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 

9. Betaling 

9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

9.2 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn, is de opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment is hij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bepaalt in artikel 6.119a BW. 

9.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen komen alle redelijke kosten ter invordering, zowel in als buiten rechten voor zijn rekening, met een minimum van 10% van het factuurbedrag. 

10. Aansprakelijkheid 

10.1 De aansprakelijkheid van Evisa Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het door opdrachtgever betaalde factuurbedrag (excl. btw) ter zake de werkzaamheden die in geschil zijn. 

10.2 Aansprakelijkheid van Evisa Webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst 

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Evisa Webdesign ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Evisa Webdesign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. 

11.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd ander dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Evisa Webdesign is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde documentatie, ontwerpen, programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. 

12. Overmacht 

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Evisa Webdesign, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Evisa Webdesign zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Evisa Webdesign is voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog, (VIII) werkbezetting, (IX) staking, (X) algemene vervoersproblemen. 

12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

13.Toepasselijk recht en Geschillen 

13.1 Op iedere overeenkomst tussen Evisa Webdesign en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Reageren is niet mogelijk